back to home dude

Mystic Circle

Mystic Circle

về Mystic Circle

vào vai Keith hoặc Natalie và tiến lên cho cuộc hành trình để tìm ra 7 mãnh vỡ của chiếc gương thần. Khám phá những vùng lãnh thổ khác nhau với trên bản đồ và tiến lên với từng con quái vật khác nhau. Đạt đến những năng lượng mới và trở thành một chiến sĩ thật thụ.