back to home dude

My Tiger

My Tiger

về My Tiger

Đây là thời điểm bạn cần chăm sóc chú cọp của bạn! Đặt tên cho chú ta và cho chú ăn, đặt lên bàn cân hoặc chơi một bản nhạc piano cho chú ta nghe!