back to home dude

My Kingdom for the Princess 1

My Kingdom for the Princess 1

về My Kingdom for the Princess 1

Cơn gió lốc cuốn vào vương quốc. Bạn hãy cố gắng lấy lòng công chúa bằng cách xây dựng lại vùng đất này.