back to home dude

My Dinos & Me

My Dinos & Me

về My Dinos & Me

Hãy giúp pet dino trong cuộc chiến chống lại sự xâm phạm của người hành tinh bằng cách nuôi những kẻ thù của anh ta. Mua những nâng cấp và làm cho dino ngày càng lớn mạnh.