back to home dude

My Dear Boss

My Dear Boss

về My Dear Boss

Sếp bạn luôn cáu gắt với bạn. Giờ thì đã quá sức chịu đựng của bạn. Bạn hãy đập ông ta càng mạnh càng tốt!