back to home dude

Mushbits 1

Mushbits 1

về Mushbits 1

Hãy tìm đường tới chiếc kem, nhưng coi chừng, bởi mushbit chỉ có thể đi trên những ô vuông màu trung lập hoặc cùng màu với chúng.