back to home dude

Mức độ song song

Mức độ song song

Về Mức độ song song

Nếu bạn giỏi làm nhiều việc cùng lúc thì có lẽ bạn sẽ chơi tốt trong trò chơi này. Hãy đảm bảo hình hoạt tới được cửa. Bạn nghĩ trò chơi này đơn giản? Không phải vậy đâu. Mỗi cửa sẽ càng ngày càng khó. Đến cuối, bạn sẽ phải mang 2 hình hoạt an toàn tới cửa cùng lúc.