back to home dude

Mùa đông cùng trượt

Mùa đông cùng trượt

Về Mùa đông cùng trượt

Nhấp vào đường thẳng và di chuyển hàng ngang hay dọc cho đến khi 3 hay nhiều hơn các hình có thể chạm vào nhau! Lặp lại quá trình này cho đến khi bạn hoàn tất cấp độ. Bạn có thể đạt được điểm cao nhất không nào?