back to home dude

Mr.Bree: Returning Home

Mr.Bree: Returning Home

về Mr.Bree: Returning Home

Ông Bree bị mất trí. Hãy giúp cho ông ấy khôi phục trí nhớ bằng những mảnh trò chơi sao cho ông ấy có thể tìm được đường về nhà.