back to home dude

Moosters

Moosters

Về Moosters

Nhiệm vụ của bạn là loại bỏ tất cả các hình khối khỏi trò chơi! Xoay các chồng khối và hoàn thành việc kết hợp chúng để chiến thằng màn chơi. Ban sẽ hoàn thành các chồng khối thật nhanh để đạt điểm cao nhất chứ?