back to home dude

Monsterland 1

Monsterland 1

về Monsterland 1

Công việc của bạn là đưa khối lập phương màu đỏ nhỏ đến khối hình chữ nhật màu đỏ lớn! Xóa bỏ những vật thể bằng cách nhấp vào chúng, nhưng nhớ là bạn không nên đánh rơi những khối vuông nhỏ! Nếu bạn xóa được ít vật thể, bạn có thể chỉ có thể ghi được 3 ngôi sao!