back to home dude

Con Quỷ Nhỏ

Con Quỷ Nhỏ

Về Con Quỷ Nhỏ

Luôn muốn có một con thú nuôi? Đây chính là cơ hội của bạn! Và không phải chỉ là một loại thú nuôi nào, mà chính là một con quỷ nhỏ. Hãy chăm sóc con quỷ của bạn và hãy đảm bảo rằng nó cảm thấy thật tốt. Sẽ không dễ dàng để chăm sóc một con quỷ nhỏ.