back to home dude

Monkey Diner

Monkey Diner

về Monkey Diner

Bạn đang phục vụ trong nhà hàng này, nơi những vị khách hàng là những chú khỉ. Hãy phục vụ đồ ăn đến khách hàng và đừng để họ đợi.