back to home dude

Mẹ Vịt

Mẹ Vịt

Về Mẹ Vịt

Mẹ Vịt đã bị lạc những chú vịt con. Chúng đang ở trong hồ bơi. Bạn có thể giúp mẹ vịt bơi quanh và tìm lại tất cả chúng không? Hãy cẩn thận những con cá sấu và những mối nguy hiểm khác, và đến được cầu thang lên bờ.