back to home dude

Mối đe dọa ngọt ngào

Mối đe dọa ngọt ngào

về Mối đe dọa ngọt ngào

Mặc dù kẹo ngọt ngào nhưng nhiều lúc chúng có thể trở nên cực kỳ phiền nhiễu! Lần này chúng bị ẩn đằng sau các đồ vật, nhưng bạn lại rất giỏi ở trò chơi trốn tìm! Nhắm kỹ càng và bắn tất cả chúng! Bạn sẽ tìm và bắn hết số kẹo nhanh đến mức nào?