back to home dude

Mission in Space

Mission in Space

về Mission in Space

Đã trãi qua thời gian 6 tuần bạn làm việc với trạm không gian. Giờ thì hãy xem điều gì đã xảy ra.