back to home dude

Mexican Zombie Defense

Mexican Zombie Defense

về Mexican Zombie Defense

Bảo vệ quả lựu đạn bằng mọi giá! Đặt những tên lính khác nhau dọc đường để tiêu diệt những con ma Mê Xi Cô! Nhớ đừng để cho chúng hết đạn!