back to home dude

Mê lộ 3

Mê lộ 3

về Mê lộ 3

Hãy đi tới ngôi sao, đồng thời thu thập những đốm tím và tránh những đốm đen.