back to home dude

Matching Patterns

Matching Patterns

về Matching Patterns

hãy nối 2 hoặc 3 hình cùng loại với nhau sao cho ít nhất 1 bên của tấm hình không nối với những tấm hình khác