back to home dude

Mặt trời bị đánh cắp

Mặt trời bị đánh cắp

về Mặt trời bị đánh cắp

Người xanh đã ăn cắp mặt trời và những người đỏ sẽ lấy lại nó.