back to home dude

Mất đầu

Mất đầu

về Mất đầu

Đầu phải được đặt trở lại vào cơ thể. Hãy làm sao cho không chướng ngại vật nào cản đường bạn.