back to home dude

Mặt cười Collido

Mặt cười Collido

Về Mặt cười Collido

Hãy nhấn vào những ô mặt cười để làm chúng biến mất và bạn phải làm chúng biến mất càng nhiều càng tốt. Bạn sẽ lên cửa tiếp khi không còn nhóm nào có thể biến mất được nữa.