back to home dude

Mạt chược kiểu Xen -tơ

Mạt chược kiểu Xen -tơ

về Mạt chược kiểu Xen -tơ

Hãy tìm 2 con Mạt Chược giống nhau để lấy chúng ra đến khi tất cả chúng biến mất.