back to home dude

Marooned 2

Marooned 2

Về Marooned 2

Tập hợp tất cả những vật thể theo danh sách. Đây là cách duy nhất để tiến gần đến đích. Và cũng nên tập hợp những giáo mác để có thêm những gợi ý.