back to home dude

Mahjong phần 1

Mahjong phần 1

về Mahjong phần 1

Hãy tìm 2 viên gạch vuông giống nhau để lấy chúng ra và hoàn tất trò chơi với không còn viên gạch nào.