back to home dude

Mah Jongg

Mah Jongg

Về Mah Jongg

Hãy xếp những con Mạt Chược cùng màu nằm rãi rác trên bàn lại với nhau, ít nhất là nằm cùng một bên.