back to home dude

Magic Totems Simon

Magic Totems Simon

về Magic Totems Simon

Hãy bắt chước theo thứ tự thay đổi của những vật tổ. Quan sát trình tự của họ và khi đến lượt của bạn,lập lại lần nữa. Bạn có thể tồn tại được bao lâu nào?