back to home dude

Mafia Shootout

Mafia Shootout

về Mafia Shootout

Bảo vệ chiếc xe bằng mọi giá bằng cách giết chết những tên côn đồ! Tiêu diệt những nhóm lớn hơn bằng cách ném lựu đạn hoặc phóng dầu! Sử dụng tiền bạn có được để mua những vũ khí mới trong cửa hàng!