back to home dude

Madness: Project Nexus

Madness: Project Nexus

Về Madness: Project Nexus

Vào vai Hank và thực hiện những nhiệm vụ đe dọa đến tính mạng khác nhau! Sử dụng nhiều loại súng và gươm để tiêu diệt kẻ thù và cố gắng cứu lấy những người bạn của bạn!