back to home dude

Lượt tấn công

Lượt tấn công

Về Lượt tấn công

Con ma đen vẫn tiếp tục tấn công. Đây là thời điểm để bắt đầu một pha phản công, nhưng cảnh giác với đám mây đen.