back to home dude

Lực Alpha

Lực Alpha

Về Lực Alpha

Bắn tất cả kẻ thù và nhận được nhiệm vụ của bạn.