back to home dude

Lửa trại

Lửa trại

về Lửa trại

Công việc của bạn là tạo nên một ngọn lửa trại lớn chưa từng thấy! Nhấn vào ngọn lửa để thu nạp CO2, để có thể mua các nâng cấp. Bạn sẽ giữ được ngọn lửa cháy trong bao lâu?