back to home dude

Looney Roonks

Looney Roonks

về Looney Roonks

Những con quỷ này sắp rơi xuống vực. Cách duy nhất để ngăn chúng là đặt ba con quỷ giống nhau vào cùng một hàng. Hãy để mắt tới những con quỷ vì các hàng ngang sẽ tiến lên và bạn chỉ có thể dy chuyển được con quỷ đầu tiên của mỗi hàng. Tiếp tục di chuyển những con quỷ và giữ đừng để chúng rơi xuống vực!