back to home dude

Lời tuyên thệ của cung thủ

Lời tuyên thệ của cung thủ

Về Lời tuyên thệ của cung thủ

Hãy nhắm kĩ và thả tự do cho những tử tù đang bị treo cổ.