back to home dude

Lối Đi

Lối Đi

về Lối Đi

Hãy cố gắng tìm ra lối đi đúng từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc. Làm theo những quy luật toán học bên trái màn hình của bạn.