back to home dude

Loachie: Căn buồng của những bí mật

Loachie: Căn buồng của những bí mật

về Loachie: Căn buồng của những bí mật

Hãy thu thập những chữ cái bị rớt xuống để tạo thành từ, tuy nhiên hãy tránh những trái bóng nặng cũng đang rơi.