back to home dude

Lính Gác Pháo Đài

Lính Gác Pháo Đài

Về Lính Gác Pháo Đài

Chọn nhân vật của bạn và hoàn thành các nhiệm vụ. Bạn có thể xây dựng những thứ để có thể giúp bạn sống sót qua mỗi màn chơi.