back to home dude

Lính cứu hoả Mania

Lính cứu hoả Mania

về Lính cứu hoả Mania

Giúp! Ngôi nhà bị cháy. Hãy mặc đồ cứu hoả và đảm bảo mọi việc được kiểm soát. Như thế, tổn thất sẽ được giới hạn.