back to home dude

Line Of Fire

Line Of Fire

về Line Of Fire

Rời khỏi căn cứ của bạn để chiến đấu với hàng trăm kẻ thù! Thuyền, máy bay, tòa nhà, thổi tung mọi thứ với những vũ khí mà bạn được trang bị! Nếu bạn thật sự gặp vấn đề, bạn có thể luôn kích hoạt tấn công đặc biệt