back to home dude

Lên kế hoạch

Lên kế hoạch

về Lên kế hoạch

Kết nối các hình vuông bằng cách mở rộng từng cái một. Mỗi ô vuông có thể được mở rộng tối đa là ba lần, vì vậy suy nghĩ cẩn thận.