back to home dude

Legend Of The Golden Mask

Legend Of The Golden Mask

về Legend Of The Golden Mask

hãy giúp cho nhà nghiên cứu tìm ra tất cả những vật thể ở từng địa điểm! bạn cũng có thể tìm cho những trang bị mất của cuốn nhật ký hoặc những khối vàng để có điểm cao hơn! Nếu bạn nhấp sai, bạn sẽ bị trừ điểm!