back to home dude

Lazy Time

Lazy Time

về Lazy Time

Bạn làm việc ở trong cửa hàng nhưng bạn rất chán. Không nên để ai nhìn thấy bạn làm việc khác, ví dụ như sơn móng tay.