back to home dude

Last Battle

Last Battle

Về Last Battle

Bảo vệ lãnh thỗ của bạn và chống đối lại những kẻ thù đang tấn công. Đánh vào đầu họ để chặn họ lại sớm hơn.