back to home dude

Lấp đầy khoảng trống

Lấp đầy khoảng trống

về Lấp đầy khoảng trống

Đổi các khối hình cùng màu với nhau! Thực hiện điều này bằng cách chọn màu phía bên trên màn hình! Khi bạn thực hiện càng tốt, bạn sẽ ghi điểm càng cao!