back to home dude

Lạng chú chim cánh cụt

Lạng chú chim cánh cụt

Về Lạng chú chim cánh cụt

Chim cánh cụt chiếm lấy toàn thế giới. Bạn đã thân thiện từ đầu, nhưng bây giờ đã quá đủ! Hãy đè bẹp các chú chim cánh cụt!