back to home dude

LandGrabbers

LandGrabbers

về LandGrabbers

Đây là lúc bạn xâm chiếm những thành phố mới này! Điều khiển đội quân của bạn và gửi những binh lính đến những tòa nhà khác nhau. Một khi tất cả những tòa nhà đều thuộc về bạn là lúc bạn nên tiến đến cấp độ kế tiếp.