back to home dude

Lăn đi

Lăn đi

về Lăn đi

Hãy chắc chắn rằng các bánh xe thứ nhất và cuối cùng sẽ lăn. Bạn có một số bánh xe dự phòng, vì thế hãy cố gắng giải quyết vấn đề này. Chúc may mắn.