back to home dude

Làm ống nước

Làm ống nước

về Làm ống nước

Dùng chuột đẻ di chuyển ống nước và đảm bảo rằng nước sẽ chảy tới đích. Bạn có dủ nhanh để giành được cúp vàng ở mỗi cửa? Bạn cũng có thể tự tạo ra đường ống rất riêng của mình