back to home dude

Labyrinthe Twist

Labyrinthe Twist

Về Labyrinthe Twist

Vẽ ra cho mình một lối đi riêng qua các cấp độ bằng cách nhảy qua những khối hình màu. Bạn có thể giấu hoặc mở ra những khối hình để có thể đạt đến những vị trí khó. Và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ qua tất cả các cấp độ.