back to home dude

L.A. Rex

L.A. Rex

Về L.A. Rex

Con khủng long nguy hiểm T-Rex xổng ra ngoài... Nó ăn mọi thứ và mọi người, vì thế hãy chạy đi